Middle syaskij

Сяський Андрій Олексійович

професор

Наукова школа “Механіка деформівного твердого тіла”

Науковий керівникСяський Андрій Олексійович, доктор технічних наук, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного університету.

Державні та відомчі нагороди. Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (2001 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.), Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2009 р.), Почесна грамота комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2009 р.).

Член Наукової експертної Ради Міністерства освіти і науки України, спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в Луцькому національному технічному університеті.

Фахова освіта – Львівський державний університет (1969 р.), спеціальність “Механіка”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук “Концентрация напряжений в оболочках с конечною жесткостью на сдвиг” за спеціальністю 01.023 – теорія пружності і пластичності (1972 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук “Контактное взаимодействие анизотропных оболочек и пластин с тонкими упругими ребрами” за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (1991 р.).

А. О. Сяський – автор понад 100 наукових праць: монографії, навчальні посібники, статті, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Распределение напряжений около кругового отверстия в ортотропной сферической оболочке с конечной жесткостью на сдвиг / А. А. Сяський, Е. И. Лунь // Механика полимеров. – 1973. – №5. – С.879–883.
 2. Распределение напряжений возле отверстий в податливых на сдвиг анизотропных оболочках : монография / А. А. Сяський, Б. Л. Пелех. – К.: Наук. думка, 1975. – 200 с.
 3. Граничные условия для оболочки с отверстием, край которого подкреплен тонким упругим стержнем / А. А. Сяський, Е. И. Лунь // Прикладная механика. – 1975. – т.14. – №3. – С.25–32.
 4. К вопросу о частичном подкреплении кругового отверстия в сферической оболочке / А. А. Сяський // Прикладная механика. – 1978. – т.14. – №10. – С.126–129.
 5. Расчет сварных ортотропных сферических оболочек с ребрами жесткости / А. А. Сяський // Прикладная механика. – 1985. – т.21. – №1. – С.66-73.
 6. Упругое равновесие пластинки с частично подкрепленным отверстием / А. А. Сяський // Прикладная математика и механика. – 1986. – т.50. – №2. – С.247–254.
 7. Теоретичні основи уточненого розрахунку шліцьових з’єднань / А. О. Сяський, С. М. Комбель // Машинознавство. – 2003. – № 4(70). – С. 27– 33.
 8. Передача сил до криволінійного отвору нескінченної пластинки стрижнями змінної жорсткості / А. О. Сяський, Ю. В. Батишкіна // Машинознавство. – 2004. – № 6(84). – С. 21–26.
 9. Математичне моделювання плоских контактних задач : навч. посіб. / А. О. Сяський. – Рівне: РДГУ, 2007. – 95 с.
 10. Механіка суцільного середовища : навч. посіб. / А. О. Сяський, С. М. Бабич. – Рівне: РДГУ, 2007. – 151 с.
 11. Пружна рівновага пластинки з криволінійним контуром, частково підсиленим системою трьох несиметричних ребер / А. О. Сяський, Н. В. Шевцова // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2008. – Т. 13, № 1. – С. 13–19. 
 12. Технічна механіка (кінематика) : навч. посіб. / А. О. Сяський, М. В. Семенюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2009. – 100 с.
 13. Мішана контактна задача для пластинки з криволінійним отвором і системи штампів з кутовими точками / А. О. Сяський, О. Я. Трохимчук // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія “Машинобудування” – Київ: НТУУ “КПІ”, 2010. – №58. – C.36 – 41.
 14. Про передачу моментного навантаження до пластинки з криволінійним отвором пружним ребром / А. О. Сяський, В. В. Кот, К. П. Музичук // Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Т.19. – №5 (Серія: Механіка. – Вип. 15, Т.2) – С.234–239.
 15. Мішана контактна задача для ізотропної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска / А. О. Сяський, Н. В. Шинкарчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2011. – Т.16. – № 1. – С. 16–21.
 16. Технічна механіка (статика, кінематика) : навч. посіб. / А. О. Сяський, М. В. Семенюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2012. – 208 с.
 17. Згин зварної пластинчастої конструкції за контакту берегів колового міжфазного розрізу / А. О. Сяський, В. В. Кот, К. П. Музичук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. – №1 (69). – С. 20–30.

Проблематика наукової школи. Мішані контактні задачі для масивних і тонкостінних циліндричних тіл з гладкими та ребристими поверхнями. Часткове підсилення контурів криволінійних отворів в ізотропних та анізотропних пластинках тонкими пружними ребрами змінної жорсткості. Розробка інженерних методик розрахунку напружено-деформованого стану кусково-однорідних пластин з криволінійними міжфазними розрізами, береги яких контактують за дії згинальних навантажень.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом А. О. Сяського:

 1. Комбель С. М. Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах обертального руху : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / С.М. Комбель;  Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2004.
 2. Батишкіна Ю. В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених підсилювальних елементів змінної жорсткості : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Ю.В. Батишкіна;  Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2005.
 3.  Шевцова Н. В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними контурами і розімкнених пружних ребер при їх несиметричному сполученні : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Н.В.Шевцова; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009.
 4. Трохимчук О. Я. Розрахунок масивних і тонкостінних циліндричних тіл при їх контакті з жорсткими штампами : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / О.Я. Трохимчук; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010.
 5. Шинкарчук Н. В. Розрахунок кусково-однорідних пластинчастих елементів конструкцій за контакту берегів криволінійних міжфазних розрізів : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Н.В.Шинкарчук ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.
 6. Кот ВВ. Розрахунок складених пластин з міжфазними розімкненими ребрами жорсткості за дії згинальних навантажень : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / В.В.Кот ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.
 7. Музичук К. П. Розрахунок пластинчастих елементів конструкцій з міжфазними дуговими розрізами, береги яких контактують при згині : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / К.П.Музичук ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.

Наукове консультування

Демчик С. П. Контактна взаємодія плоских областей з криволінійними границями : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / С. П. Демчик; Ін-т прикл. пробл. мех. і матем. НАН України. – Львів, 1994.

Спільні публікації

Механіка суцільного середовища: навч. посіб. для студ. спец. “Прикладна математика” / А. О. Сяський, С. М. Бабич. – Рівне: Ред. видав. відділ РДГУ, 2007. – 150 с.

Керівництво держбюджетними темами

 1. Математичне моделювання нелінійних збурень еко-енерго систем  (№держ. реєстр. 0100U004897). Термін виконання 2000 – 2002 рр.
 2. Дослідження контактної взаємодії циліндричних тіл з гладкими і ребристими поверхнями  (№держ. реєстр. 0102U005281). Термін виконання 2003 – 2005 рр.
 3. Математичне моделювання та дослідження контактної взаємодії масивних та тонкостінних циліндричних структур (№держ. реєстр. 0105U008955). Термін виконання 2006 – 2008 рр.

Розробка методів оптимізації напруженого стану пластинок з отворами, які взаємодіють з жорсткими штампами і пружними ребрами (№держ. реєстр. 0212U002009). Термін виконання 2009 – 20011 рр.

Список занять

Понеділок
29.05.23
В цей день не викладає.
Вівторок
30.05.23
В цей день не викладає.
Середа
31.05.23
В цей день не викладає.
Четвер
01.06.23
В цей день не викладає.
П'ятниця
02.06.23
В цей день не викладає.
Субота
03.06.23
В цей день не викладає.