Middle petrivskiy2

Петрівський Ярослав Борисович

професор

04.02.1969
доктор техн. наук наук, професор


Народився 4 лютого 1969 році в м. Рівному. В 1986 році закінчив ЗОШ №15, після чого вступив до Рівненського державного педагогічного інституту. З 1987 р. по 1989 р. проходив службу у лавах Радянської армії. З 1989 року продовжив навчання на фізико-математичному факультеті РДПІ, який закінчив у 1993 році з відзнакою за спеціальністю вчитель математики і фізики.
З 1993 р. по 1996 р. – аспірант кафедри математичного аналізу Тернопільського державного педагогічного університету. У 1996 р. на спеціалізованій вченій раді при Львівському державному університеті ім. І. Франка захистив  дисертацію кандидата фізико-математичних наук. У 2009 році на спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету захистив дисертацію доктора технічних наук.
З 1996 року працює старшим викладачем кафедри вищої математики РДПІ. З 2001 року – доцент кафедри економічної кібернетики РДПІ. За цей період є встановленим наукове відкриття «Закономерность ста¬билизации темпера¬туры гор¬ных пород на границе геологи¬ческих формаций, вмещающих то¬чеч¬ные термиче¬ские ис¬точники», отримано авторські свідоцтва на 7 винаходів в галузі магнітної сепарації:
1)«Устройство для рас¬познавания ферро¬магнитных посто¬ронних тел, в част¬ности, для защиты рабочих органов убороч¬ных машин»;
2) «Пристрій для ви¬яв¬лення феромаг¬ніт¬них сторонніх тіл, зокрема для захисту робочих органів збираль¬них машин»;
3) «Пристрій для ви¬яв¬лення феромаг¬ніт¬них сторонніх тіл, зокрема для захисту робочих органів збираль¬них машин»;
4) «Пластинчатый маг¬нитный сепа¬ратор»;
5) «Сепаратор магні¬тний високо інте¬нсивний стрічко¬вий»,
 6) «Сепаратор магнит¬ный высокоинтен¬сивный ленточный»;
7) «Устройство для об¬наружения ферро¬магнитных посто¬ронних тел, в част¬ности, для защиты рабочих органов убороч¬ных машин (варианты)».
Підготовлено 2 монографії:
1) «Научные основы комплексного освоения недр» у 2-х томах;
2) «Закономерность снижения радиоактивности техногенных формаций при бактериальном выщелачивании урана». 
У 2003 р. обрано дійсним членом  Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів (м. Москва).
 З 2004 р. по 2007 р. навчався в докторантурі при кафедрі гідрогеології та інженерної геології Національного гірничого університету (м.Дніпропетровськ). Науково - винахідницькими доробками в цей час є одне наукове відкриття «Закономерность снижения радио¬ак¬тивности тех-ноген¬ных форма¬ций при бактери¬альном вы¬щела¬чивании урана», п’ять авторських свідоцтва на винаходи:
 1) «Пластинчастий маг¬нітний сепара¬тор(варіанти)»;
2) «Сепаратор магнітний»,
3) «Магнітна система сепаратора»;
4) «Пристрій для ви¬яв¬лення феромаг¬ніт¬них сторонніх тіл, зокрема для захисту робочих органів збираль¬них ма¬шин(варіанти)»;
5) «Способ магнитной сепарации слабо¬магнитных материа¬лов и устройство для его осуществления».
Підготовлено дві монографії:
1) «Закономерность де¬лимитации террито¬рий государствен¬ных при территори¬альной фрагмента¬ции государств»;
2) «Закономерность стабилизации температуры горных пород на границах геологических формаций, вмещающих точечные термические источники».
Після закінчення докторантури з 2007 р. по даний час працює доцентом, з 2009 р. професором кафедри вищої математики Рівненського державного гуманітарного університету. У 2009 р.  на засіданні спеціалізованої вченої ради при Національному гірничому університеті захищено дисертацію доктора технічних наук «Наукові основи вилуговування урану з техногенних родовищ складної форми підземним способом». За даний період є встановленим наукове відкриття «Закономерная связь между понятиями разграничение территорий государственных, морских пространств и государственная граница», розроблено «Рекомендації до проектування конструктивних схем і технологічних параметрів геотехнологічного видобутку урану з техногенного родовища об’єкту «Укриття»», отримано авторське свідоцтво на винахід «Спосіб магнітної се¬парації слабомагніт¬них матеріалів і при¬стрій для його здійс¬нення», підготовлено монографію «Научные основы геотехнологического извлечения урана из техногенных месторождений».
Петрівський Я.Б. висококваліфікований та досвідчений науковець і педагог, що плідно співпрацює в сфері винахідництва, науково-дослідної та навчальної діяльності із провідними науковими, виробничими та освітніми установами України та закордону.
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток освітньої галузі регіону, вагомі досягнення у справі підготовки кваліфікованих спеціалістів у 2009 р. нагороджений почесною грамотою Рівненської обласної Ради (02.10.2009р., №575).
У листопаді 2011 року рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Петрівському Я.Б. присвоєно вчене звання професора кафедри вищої математики.
З лютого 2010 року Петрівський Я.Б. займає посаду проректора з навчально-виховної роботи Рівненського державного гуманітарного університету.
З вересня 2012 року очолює кафедру вищої математики.
Темою наукових досліджень є питання активізації та оптимізації геотехнологічних процесів гірського виробництва на основі їх математичного моделювання. Загальний науковий доробок складає 3 наукових відкриття, 5 монографій, 15 патентів на винахід, 75 наукових та навчально-методичних праць.

Список занять

Понеділок
11.11.19
В цей день не викладає.
Вівторок
12.11.19
В цей день не викладає.
Середа
13.11.19
В цей день не викладає.
Четвер
14.11.19
В цей день не викладає.
П'ятниця
15.11.19
В цей день не викладає.
Субота
16.11.19
В цей день не викладає.