Середня освіта (Інформатика)

Спеціальність ‒ 014 «Середня освіта. Інформатика» (галузь знань – 01 освіта)

Професія вчителя одна з найбільш шанованих, почесних та важливих професій. Можна сміло стверджувати, що вчитель створює майбутнє країни. Адже від його праці багато в чому залежить рівень розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості.

Нині в основу концепції підготовки вчителів інформатики покладені інші цілі і завдання навчання інформатики, ніж ті, які декларувалися раніше - загальна комп'ютерна грамотність. Підготовка професійно-педагогічної діяльності учителя-фахівця буде спрямована на розвиток знань та вмінь, які будуть використані для навчання і виховання учнів як суб'єктів освітнього процесу засобами предмета "Інформатика", а також впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій у навчання та управління освітою. Виходячи з цього до підготовки фахівців у галузі освітньої інформатики буде запропоновано:

 • освоєння діяльності за допомогою традиційних інструментальних програмних засобів (текстового редактора, графічного редактора, табличного процесора, бази даних);
 • ознайомлення з парадигмами дескриптивного і функціонального програмування (мовами Пролог, Lisp та ін.);
 • освоєння парадигми структурного програмування (мовою Delphi і C) з використанням структур даних, ознайомлення з основами об'єктно-орієнтованого програмування;
 • освоєння парадигми об'єктно-орієнтованого і візуального програмування;
 • ознайомлення з архітектурою й основними напрямками розвитку мікропроцесорної техніки;
 • вивчення основних методів математичного моделювання (неперервних дескриптивних моделей у фізиці і біології, методів дослідження операцій);
 • вивчення розділів дискретної математики, що складають зміст теоретичних основ інформатики (теорії графів, дискретної оптимізації, теорії алгоритмів з погляду абстрактних автоматів і рекурсивних функцій):
  • огляд методів використання комп'ютерів у навчанні (психолого-педагогічних теорій комп'ютерно-орієнтованого навчання, проектування, розробки та оцінювання навчальних програм, концепцій навчальних середовищ і гіпер- та мультимедіа в навчанні;
 • ознайомлення з банками даних, що забезпечують доступ до інформації через глобальні комп'ютерні мережі;
 • ознайомлення з можливостями використання глобальних комп'ютерних мереж через телекомунікаційні проекти з використанням електронної;
 • ознайомлення з можливостями використання глобальних комп'ютерних мереж шляхом використання WWW-серверів для пошуку потрібної інформації та створення веб-квестів з конкретної проблеми, що розв'язується самостійно.

Здобуті знання та вміння дають змогу працювати на посадах:

 • вчитель інформатики середньої школи;
 • викладач – стажист;
 • вихователь професійно-технічного навчального закладу;
 • лаборант у лабораторіях.

Під час навчання в університеті можна здобути ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та ступінь магістра.

Коментарі

5.0
Дякую за корисну інформацію!