113 Прикладна математика

Галузь знань 11 Математика та статистика

Кваліфікація магістр прикладної математики, фахівець у галузі прикладної математики. Викладач прикладної математики.

Загальний обсяг 90 кредитів ECTS

Термін навчання 1 рік 5 місяців

Форма навчання денна

Передумови для вступу ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

Перспективи працевлаштування

  • математик (прикладна математика) 
  • математик-аналітик з дослідження операцій 
  • аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення, комп’ютерних систем 
  • інженер з науково-технічної інформації 
  • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів 
  • аналітик програмного забезпечення та мультимедіа 
  • аналітик з комп'ютерних комунікацій 
  • викладач прикладної математики закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації

Випускова кафедра інформатики та прикладної математики

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін: Іноземна мова (за проф. спрямув.); Проблеми оптимізації і керування процесами і системами; Моделі поширення знань; Сучасні проблеми прикладної математики; Вибрані розділи чисельних методів; Математична теорія економічного ризику; Web-технології; Технології та методика створення дистанційних освітніх курсів.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін: Математичне моделювання багатофазної фільтрації; Фінансова математика; Математичне моделювання нелінійних процесів; Математичне моделювання плоских контактних задач; Проблеми розпізнавання та ідентифікації образів; Апаратно-програмна організація і модернізація персональних комп'ютерів; Цифровий маркетинг.

Практична підготовка: виробнича практика; асистентська практика; переддипломна практика.

Підсумкова атестація: комплексний іспит з фаху; захист дипломного проекту.

Переглянути зміст освітньої програми:    українська мова     англійська мова