113 Прикладна математика

Галузь знань 11 Математика та статистика

Кваліфікація бакалавр прикладної математики, фахівець у галузі прикладної математики.

Загальний обсяг 240 кредитів ECTS

Термін навчання 3 роки 10 місяців

Форма навчання денна

Передумови для вступу повна загальна середня освіта

Перспективи працевлаштування

  • технік із системного адміністрування
  • технік-програміст
  • фахівець з інформаційних технологій
  • фахівець з комп’ютерної графіки і дизайну 
  • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
  • фахівець з розроблення комп’ютерних програм
  • технік конфігурування комп'ютерних систем 
  • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

Випускова кафедра інформатики та прикладної математики

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін: Дискретний аналіз; Математичний аналіз; Програмування; Програмне забезпечення обчислювальних систем; Математична логіка та теорія алгоритмів;Об'єктно-орієнтоване програмування; Архітектура обчислювальних систем; Теорія кодування; Комп'ютерні мережі; Бази даних та інформаційні системи; Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика; Комп'ютерне моделювання соціальних та економічних процесів; Методи штучного інтелекту; Моделювання природничих та техногенних процесів; Теорія розпізнавання образів.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін: Іноземна мова (за проф. спрямув.); Основи фізико-математичного моделювання; Основи інтернет-технологій; Комп'ютерна графіка; Чисельні методи; Веб-програмування.

Практична підготовка: переддипломна практика.

Підсумкова атестація: комплексний іспит з фаху; захист дипломного проекту.

Переглянути зміст освітньої програми:       українська мова      англійська мова