014.09 Середня освіта (Інформатика)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація бакалавр середньої освіти, вчитель інформатики. Фахівець у галузі комп’ютерних наук.

Загальний обсяг 240 кредитів ECTS

Термін навчання 3 роки 10 місяців

Форма навчання денна, заочна

Передумови для вступу повна загальна середня освіта

Перспективи працевлаштування

  • вчитель інформатики закладу середньої освіти
  • вчитель інформатики спеціалізованих навчальних закладів
  • керівник гуртка з програмування, комп’ютерної графіки і дизайну, робототехніки
  • фахівець з інформаційних технологій
  • фахівець з розроблення комп'ютерних програм
  • технік-програміст

Випускова кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін: Комп'ютерна графіка; Архітектура обчислювальних систем; Методика навчання інформатики; Інформаційно-комунікаційні технології; Дискретна математика; Математична логіка і теорія алгоритмів; Комп’ютерні мережі та захист даних; Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи; Прикладне та Web програмування; Основи анімації; Основи робототехніки; Операційні системи та системне програмування; Вибрані питання предметно-орієнтованих інформаційних технологій; Системи управління контентом веб-ресурсів; Мультимедійні технології в освіті; Сучасні технології програмування.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін: Іноземна мова (за проф. спрямув.); Професійні та наукові соціальні мережі; Основи алгоритмізації і програмування; Інтернет-технології; Web-технології; Методи та системи штучного інтелекту; Конструювання тестів та комп’ютерні технології в тестуванні; Теорія і практика розв'язування олімпіадних задач з інформатики та ІКТ; Теоретичні основи програмування; 3d-моделювання; Логічне програмування; Технології захисту інформації; Методи обчислень; Нейронні мережі; Програмування мобільних пристроїв; Сучасні технології розробки програмного забезпечення.

Практична підготовка виробнича педагогічна практика; пропедевтична педагогічна практика.

Підсумкова атестація комплексний іспит з фаху; захист дипломного проекту.

Переглянути зміст освітньої програми    українською мовою            англійською мовою