Звіт з держбюджетної теми

Секція (номер, назва) Інформатика та кібернетика (1-ша: 2. Математичне моделювання та обчислювальні методи. 2.2. Удосконалення математичного моделювання та методів чисельного аналізу. 2-га: 2. Математичне моделювання та обчислювальні методи. 2.3. Розроблення методів ідентифікації параметрів математичних моделей.)                                                                                                                           

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за завершеним фундаментальним науковим дослідженням,
виконання якого здійснювалось у 2016–2018 роках

Назва “РОЗВИТОК МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ І ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ З КЕРУВАННЯМ, ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ ТА ОПТИМІЗАЦІЄЮ” 

Керівник дослідження: докт. техн. наук А. Я. Бомба                                                                            

Номер державної реєстрації: 0116U00711                                                                                               

Номер облікової картки заключного звіту: 0219U001328                                                                       

Найменування організації-виконавця: Рівненський державний гуманітарний університет        

Назва пріоритетного тематичного напряму організації-виконавця удосконалення математичного моделювання та методів чисельного аналізу; розроблення методів ідентифікації параметрів математичних моделей                                                                                                                          

Строки виконання: початок -   01.01.2016  , закінчення -   31.12.2018  .

Обсяг коштів, виділених на виконання дослідження за весь період (згідно із запитом / фактичний)                600              /              631.494              тис. гривень

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПРОЕКТУ

Проблема, на вирішення якої було спрямовано дослідження, обґрунтування щодо його актуальності.

Вирішення проблеми моделювання і автоматизованого прогнозування нелінійних процесів: багатофазної багатокомпонентної фільтрації в малопроникних пластах (сланцевих напластуваннях, тощо) та пластах з важко видобувними флюїдами (бітуми тощо) за умов інтенсифікації (гідравлічний розрив, тощо); очищення рідин від багатокомпонентного забруднення через пористі та різнопористі середовища за умов інтенсифікації механізмів фільтрування та підвищення ефективності роботи водоочисних станцій. Моделювання процесів виникнення та поширення локалізованих солітоноподібних збурень в суцільних середовищах з врахуванням їх взаємодії.

            Об'єкт і предмет дослідження.

Об’єкт дослідження – нелінійні процеси в пористих та різнопористих (нанопористих) середовищах, зокрема: процеси багатофазної багатокомпонентної фільтрації в нафтогазових пластах, включаючи їх стабілізацію із прогнозуванням у часі ділянок залишкової нафтогазової насиченості; процеси очищення рідин від багатокомпонентних домішок шляхом їх фільтрування у багатофазних середовища з урахуванням терморежиму; процеси поширення локалізованих солітоноподібних збурень у суцільних середовищах з врахуванням їх взаємодії.

Предмет дослідження: математичні моделі описаних вище процесів та методи розв’язання відповідних задач. Суміжні питання ідентифікації та стиснення зображень. Мета і основні завдання дослідження.

Полягає в побудові принципово нових моделей нелінійних процесів з післядією за умов керування, ідентифікації та оптимізації параметрів (прогнозування фільтраційних процесів у сланцевих нафтогазових пластах, сингулярно збурених процесів масопереносу у нанопористих середовищах, біо- та нанофільтрах тощо), розв’язання актуальної науково-прикладної проблеми математичного моделювання процесів поширення локалізованих солітоноподібних збурень у суцільних середовищах з врахуванням їх взаємодії, розробці методів, алгоритмів, програм та графічного формату прогресуючого стиснення кольорових зображень без втрат, а також розвитку числових методів комплексного аналізу і теорії збурень розв’язання відповідних задач та методів прогнозування траєкторій відповідних відокремлених хвиль.

 

     Основні показники результатів дослідження

Опубліковано 188 робіт в тому числі: 4 монографії, 44 статей у фахових виданнях, 23 – у не фахових, 28 – у виданнях, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних, 87 – тез доповідей, 2 – патенти.