Підготовка кадрів

З 2000 року при кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи, яка готує науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації для власних потреб та інших кафедр університету. Наукові керівники аспірантів д.т.н., Сяський А.О., д.т.н. Бомба А.Я. мають великий науковий досвід. За час роботи в РДГУ ними підготовлено 18 кандидатів наук, які на даний час працюють викладачами кафедр факультету математики та інформатики (Каштан С.С., Бабич (Комбель) С.М., Батишкіна Ю.В., Пригорницький Д.О., Присяжнюк І.М., Шевцова Н.В., Трохимчук О.Я., Гаврилюк В.І., Климюк Ю.Є., Ярощак С.В., Шинкарчук Н.В., Музичук К.В., Кот В.В., Сінчук А.М.), факультету документознавства (Барановський С.В., Шпортько О.В.), НУВГП (Сидорчук Б.П., Сафоник А.П.). Випускниця аспірантури Теребус А.А. завершила навчання в США (University of Illinois at Chicago, Department of Bioengineering), Бойчра М.В. завершив роботу над дисертаційним дослідженням "Числові методи комплексного аналізу ідентифікації параметрів квазіідеальних полів" та подав до захисту в Спеціалізовану Вчену раду НУВГП. 

З 2016 року на кафедрі акредитована підготовка доктора філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика, де завершує навчання та працює над дисертаційним дослідженням "Моделювання керованих процесів вибуху в деформівних середовищах методами комплексного аналізу" аспірантка Малаш Катерина Миколаївна  (науковий керівник д.т.н., проф. Бомба А.Я.)

На даний час кафедра повністю укомплектована високо кваліфікованими спеціалістами з відповідною базовою освітою. Серед 9 штатних викладачів кафедри 1 доктор та 6 кандидатів наук. Викладачі кафедри та аспіранти постійні учасники Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій.